Formulár na odstúpenie od zmluvy:

Ján Zbiňovský - ALFA (prevádzkovateľ eshopu www.superkolesa.sk)

Na Karlove 4824 / 33, 97401 Banská Bystrica

IČO: 41382293 IČDPH: SK1049356132

 

 

Týmto oznamujem že odstupujem od kúpnej zmluvy na tento tovar :

 

 

Dátum objednania/dátum prijatia:

 

 

Meno spotrebiteľa:

 

Adresa spotrebiteľa:

 

 

Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) :

 

 

Dátum :

 

Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Máte právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo

dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpne zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným

poštou alebo e-mailom) na poštovú adresu našej spoločnosti, prípadne ak zvolíte email tak na adresu info@superkolesa.sk

Na tento účel môžete použiť tento vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy,

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame ani na náklady za doplnkové služby, ak boli predmetom zmluvy a ak došlo k ich úplnému poskytnutiu. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu

preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr. Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na adresu predajne a skladov našej spoločnosti bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Upozorňujeme Vás, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním v čase od jeho doručenia do momentu jeho vrátenia iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Odstúpiť od zmluvy sa nedá v prípade ak tovar bol objednávaný špeciálne na zákazku a má povahu zákazkového tovaru, v tomto prípade bol kupujúci o tejto skutočnosti informovaný a s danou povahou tovaru bezodkladne súhlasil.

 

Tento formulár je vydaný spoločnosťou Ján Zbiňovský – ALFA, prevádzkovateľ eshopu www.superkolesa.sk

Dňa 1.3.2016 a slúži pre účely informovania a uplatnenia práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Z definície spotrebiteľa je vylúčený subjekt ( fyzická alebo právnická osoba ) nakupujúca tovar na IČO